עתירה נוספת לבג”צ – בקשה דחופה למתן צו ביניים ובקשה להקדמת מועד הדיון

בית המשפט מתבקש לתת צו ביניים המורה למשרד התרבות והספורט שלא לפעול ליישום מבחני התמיכה החדשים שנחתמו ביום 21.4.2016 ופורסמו ביום 24.4.2016, והמתיימרים להיות בעלי תחולה למפרע, ומבקש את קיומם המיידי של דיוני ועדת התמיכות