חוות הדעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה על ‘נאמנות בתרבות’

התזכיר, המכונה על ידי מגישיו ובתקשורת בכינוי “חוק נאמנות בתרבות” מבקש לקבוע מגבלות של תוכן אשר יחולו על השתתפות המדינה במימונה על פעילות תרבות. באופן ספציפי, מוצע על פיו להפקיד את ההכרעה בשאלת תחולת מגבלות אלה בידי שר התרבות.