מס’ עמותה 580578276
כתובתנו:  ת.ד  53196  תל אביב  6972506
Email: itamar@forumtarbut.org.il. Telephone: +972-3-6445701

Our address: P.O.B 53196 Tel Aviv 6972506, Israel
האתר עוצב ונבנה על ידי קוליסות